• 1 عکس


تریل ازواژه لاتین Trail  به معنی گستردن ،باخود کشیدن و... گرفته شده درواقع زمانی که ازتریلینگ سخن به میان می آید بدین معناست که قصد داریم سود خود را گسترده تر کنیم

به زبان ساده تر وقتی که دربازار سرمایه اکثر سهامداران مشکل بزرگ درفروش سهم خودرادارند
درصورتی که درخرید بسیار راحت تر عمل میکنند

جایی که عده زیادی نقطه خروج را نمیدانند وباهر جوی که بر بازار حاکم میشود شروع به فروش میکنند

نوجه داشته باشید هیچگاه نمیتوان درابتدای روند ورود کرد ودقیقا در سقف خارج شد اما میتوان خود را به سقف نزدیک کرد

پس باید چکار کنیم ؟🤔

یکی ازروشهای رایج استفاده ازروش تریلینگ است 👌

این روش بیشتر برای سهامداران میان مدتی وبلند مدتی جوابگوست چراکه اندکی صبوری میطلبد ونوسانات مقطعی نادیده گرفته میشود

زمانی که سهمی را درنقطه مناسب خریداری کرده وبه یک حاشیه امنیت (سود) خوبی میرسیم میتوان مقداری از سود خودرا قربانی کرده تا به سود بیشتر رسید👌

درواقع وقتی سهمی روند صعودی به خودش میگیرد درمقاطع خاص یا اصلاح کوتاه مدت مواجه گردیده وپس از عبور مجدد درمسیر رشد قرار میگیرد

چرا که عده زیادی به سودهای ناچیز قانع شده ودرنقاط مقاومت اقدام به فروش میکنند 👌

فروش درهر توقف (ایست)یا اصلاح درسهام با گارد صعودی ❗️
وروبه رشد مساویست با جاماندن از روند صعودی وسود بیشتر😜

بنابراین باقرار دادان یک قیمت بعنوان حد ضرر بدون توجه به نوسانات واصلاح های مقطعی میتوان به سود بزرگ دست یافت 😊

مثال :
فرض کنید سهمی را درقیمت 100 تومان خریدید وسهم تا 130 تومان رشد میکند ومقاومت بعدی سهم 150 تومان است
تا اینجای کار 30 درصد سود کسب کرده ایم
کسانی که دیدگاه کوتاه مدت دارند در همین نقطه خروج میزنند وسهم با اصلاح کوتاه مدت مواجه میشود
اما کسانی که دیدگاهشان به بازار میان مدت وبلند مدت است کمی از میزان سود خود را قربانی میکنند وباقرار دادن حدضرر در حمایت مینور(کوچک) تا هدف بعدی وگاها اهداف بعدی 150 و180و 200 سهامداری میکنند

فرض اگر حمایت مینور سهم 120 تومان باشد حد ضرر را درهمین عدد قرار میدهیم

اگر سهم تا 120 اصلاح کرد وبرگشت قوی زد امکان اینکه مقاومت 130 را شکسته وبه سمت 150 حرکت کند بسیار زیاد است 💪
واگر از حمایت 120 برگشت به پایین بزند اقدام به فروش وسیو سود میکنیم تا درحمایت بعدی مجدد خرید کرده وبه روند رشد ادامه میدهد👌

این روش بیشتر درسهام بنیادی که آینده روبه رشد دارند استفاده میگردد ودرسهام نوسانی جزاتلاف وقت فایده دیگری ندارد چرا که برخی سهام رفتار خاصی دارند ودردو محدوده خاص درنوسان هستند


خلاصه اینهمه بحث یک کلمه است
با سهام خوب سهامداری کنید
والا اینهمه پیچوندن نمیخواد😂